Luzia Simons Fabian & Claude Walter Galerie, Zürich …

14/11/2018